Facebook Centrum Edukacji MERITUS
Strona GłównaOferty WspółpracyRealizacja projektów  POKL w ramach EFS z Centrum Edukacji MERITUSKorepetycje w MielcuKontakt z Firmą

Zajęcia Profilaktyczne

O działalności profilaktycznej

1. Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli, prowadzone
     przez naszą firmę w szkołach

Oferowane tematy zajęć:
Przemoc i agresja w mediach oraz w grupie rówieśniczej
Uzależnienie od komputera i Internetu
Dopalacze i narkotyki
Napoje energetyczne oraz inne szkodliwe artykuły spożywcze
Cyberprzemoc
Jestem sobą, mam własne zdanie – asertywność
Mechanizmy manipulacji w mediach
Prawo w sieci internetowej
Alkoholizm
Uzależnienie od nikotyny
Motywacja do nauki
Aborcja
Anoreksja i bulimia
Działalność sekt religijnych
Szkodliwe i niebezpieczne duchowości


Wszystkie zajęcia prowadzone są przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. Każda lekcja bazuje na ciekawym materiale filmowym (zatwierdzonym przez MEN), stanowiącym podstawę rozmowy z uczniami. Filmy dokumentalne, reportaże i krótkometrażowe spektakle wyświetlane są na dużym ekranie, w wysokiej jakości obrazu i dźwięku. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje oraz interaktywne plansze, pozwalające uczniom na aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nowoczesny sprzęt umożliwia prowadzenie zajęć w szkole – zarówno w klasie, dla mniejszej grupy młodzieży, jak i w auli, dla większej liczby uczestników (np. uczniów kilku klas).

Oto lista nowoczesnych środków dydaktycznych, wykorzystywanych przez nas podczas zajęć:

• Filmy edukacyjne - fabularne
• Filmy edukacyjne – dokumentalne
• Reportaże
• Prezentacje multimedialne
• Plansze interaktywne
• Multimedialne gry i zabawy edukacyjne
• Interaktywne drzewko decyzyjne
• Animacje
• Zdjęcia
• Podręczniki elektroniczne
• Quizy i ćwiczenia interaktywne

Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do nauczania w szkole.

Nasza oferta stanowi interesujące urozmaicenie godzin wychowawczych oraz wpisuje się w prowadzone przez szkoły programy profilaktyczne.

Jeżeli zainteresuje Państwa nasza oferta, na Państwa życzenie prześlemy szczegółowy program i scenariusz lekcji na wybrany temat.

Czas trwania zajęć: 60-90 minut (w zależności od uzgodnienia)

Nasze zajęcia mogą zostać sfinansowane przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta pod który szkoła podlega, z funduszy działu zajmującego się profilaktyką uzależnień (z tzw. funduszu alkoholowego).

2. Multimedialne zajęcia profilaktyczne dla rodziców (głównie podczas wywiadówek)

Oferowane tematy zajęć
Jak rozmawiać z dzieckiem
Jak zmotywować dziecko do nauki
Komunikacja w rodzinie a współczesne zagrożenia
Skuteczna komunikacja pomiędzy szkołą a rodzicami.
Agresja i przemoc – wzorce rodziny i mediów
Komputer i Internet – zagrożenie XXI wieku
Środki psychoaktywne (dopalacze i narkotyki)
Napoje energetyzujące
Cyberprzemoc
Jak wychować asertywne dziecko
Manipulacja w mediach
Prawo w sieci internetowej
Alkohol wśród uczniów – narastający problem
Nikotyna – powolny zabójca
Aborcja
Anoreksja i bulimia
Sekty religijne
Szkodliwe i niebezpieczne duchowości


Czas trwania wszystkich zajęć: do uzgodnienia (ok. 30-60 min)

3. Warsztaty profilaktyczne dla kadry pedagogicznej

Wszystkie warsztaty prowadzimy przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, zdjęcia tematyczne oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na czynne uczestnictwo w zajęciach.

• Dla uczestników wydajemy zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Oferowane tematy zajęć
Dopalacze i narkotyki w szkole – jak sobie z nimi radzić
Jak zmotywować uczniów do nauki
Dyscyplina w klasie

4. Kompleksowy program profilaktyczny: INTERNET BEZ ZAGROŻEŃ
     Multimedialne zajęcia ogólne i warsztatowe

W programie mogą uczestniczyć następujące grupy osób:

Grupa 1. Uczniowie szkół wszystkich szczebli (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)
Grupa 2. Rodzice uczniów
Grupa 3. Nauczyciele

Charakterystyka programu profilaktycznego:
Każda grupa uczestniczy w ogólnych multimedialnych zajęciach profilaktycznych odbywających się przy pomocy odpowiedniego sprzętu audiowizualnego. Materiały dydaktyczne i sposób przedstawiania treści są odpowiednio dostosowane do grupy oraz wieku odbiorców. Następnie odbywają się zajęcia warsztatowe, które ukazują nowe treści w sposób bardziej szczegółowy. Wykorzystujemy tu takie metody i środki dydaktyczne, których celem jest wzrost poziomu zaangażowania uczestników poprzez ćwiczenia, scenki, pracę w grupach, itp.

Harmonogram:
Grupa 1: (uczniowie)
Grupa 2: (rodzice uczniów)
Grupa 3: (nauczyciele)

Ponadto oferujemy:

1. Plakaty do powieszenia dla każdej klasy uczestniczącej w programie na temat: Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sieci
2. Foldery informacyjne dla rodziców i nauczycieli (opisujące omawianą problematykę)
3. Certyfikaty dla uczniów o uczestniczeniu w programie profilaktycznym (kolorowe, format A5 w antyramie)
4. Certyfikat dla szkoły o uczestniczeniu w programie
5. Świadectwo uczestnictwa w programie dla nauczycieli

5. Multimedialne zajęcia profilaktyczne w terenie

Tematyka multimedialnych zajęć profilaktycznych w terenie jest taka sama jak w punkcie 1 (do wyboru), ale odbywają się one w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym. Zajęcia są w tym wypadku połączone z wyjazdem i zabawą – jest to bardzo atrakcyjna forma, ułatwiająca nawiązanie dobrego kontaktu z uczniami oraz ukazująca sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu i wartość wspólnej zabawy w gronie koleżanek i kolegów, co pozytywnie wpływa na przyswajanie przekazywanych treści.

6. Wycieczki edukacyjne i profilaktyczne

Możemy zorganizować wycieczkę w dowolne miejsce w Polsce. Tematy zajęć przeprowadzanych na wycieczkach są do uzgodnienia – mogą to być zarówno lekcje historii, mieszczące się w programie nauczania, jak również tematy związane bezpośrednio z odwiedzanymi miejscami. Mogą to również być tematy profilaktyczne, wymienione w punkcie 1.

7. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych

"Bądź odpowiedzialnym sprzedawcą"

Jak wynika z przeprowadzonych badań, problem sprzedaży alkoholu nieletnim (pomimo istniejącego ustawodawstwa) jest wciąż bardzo aktualny. Jedną z ważnych dróg do zapobiegania wynikającym z tego problemom i zagrożeniom jest budowanie i kształtowanie świadomości sprzedawców. Nasze szkolenie wpisuje się w tę działalność. Ma ono za zadanie nie tylko zapoznanie ich z przepisami prawa i konsekwencjami łamania go – równie ważne jest wpłynięcie na ich osobistą postawę tak, aby odmowa sprzedaży alkoholu nieletniemu wynikała z osobistego przekonania o wychowawczej wartości takiej postawy i świadomości bycia moralnie odpowiedzialnym za ewentualne skutki.

Program zajęć:

I. Alkohol i związane z nim problemy zdrowotne i społeczne
1. Przyczyny sięgania po alkohol (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w których sięgają po niego nieletni)
2. Zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu przez młodzież i dorosłych
3. Konfrontacja: obalanie niektórych mitów związanych z alkoholem oraz przeciwstawienie złych skutków jego używania ewentualnym korzyściom (praca warsztatowa)

II. Prawo a sprzedaż alkoholu
1. Dane statystyczne, uświadamiające wpływ spożywania alkoholu przez nieletnich na wzrost liczby popełnianych przez nich przestępstw i spowodowanych wypadków
2. Polskie prawo a sprzedaż alkoholu (Przepisy zawarte w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i konsekwencje ich łamania) ze szczególnym naciskiem na zakaz sprzedaży osobom nie mającym ukończonych 18 lat
3. Odpowiedzialność sprzedawcy w sensie etycznym, moralnym i wychowawczym
4. Reklama alkoholu i informacje, które muszą być umieszczone w punkcie sprzedaży

III. Zajęcia warsztatowe: Postawa sprzedawcy wobec nieletniego, nietrzeźwego i agresywnego klienta
1. Jak nie dać się zwieść, czyli rozpoznawanie wieku oraz stanu trzeźwości osoby kupującej napoje alkoholowe
2. Asertywna odmowa sprzedaży: praktyczne przykłady zastosowania asertywności w różnych sytuacjach (klient nieletni, nietrzeźwy, agresywny) i sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych

IV. Zakończenie
1. Prezentacja wypowiedzi młodych osób, które doświadczyły negatywnych skutków alkoholu
2. Analiza pytań najczęściej zadawanych przez sprzedawców

Forma zajęć: Szkolenie prowadzone jest przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, filmiki oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w szkoleniu.

Posiadamy własne pełne wyposażenie wizualno-dźwiękowe

Czas trwania szkolenia: 3 godz. dydaktyczne

Prowadzący: Trenerzy doświadczeni w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym, posiadający wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Liczba uczestników: do uzgodnienia

8. Szkoła trzeźwo myślących kierowców

Szkolenie warsztatowe dla kandydatów na kierowców oraz dla kierowców

Niniejszy program wpisuje się w działania gminy w ramach Ogólnopolskich Kampanii Edukacyjnych PARPA „Wyhamuj w porę” oraz „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”. Program pozwala uczestnikom dostrzec zagrożenia w ruchu drogowym spowodowane spożywaniem alkoholu. Mając na uwadze, iż sprawcami największej liczby wypadków są młodzi ludzie, należy do nich kierować profesjonalną i skuteczną działalność profilaktyczną. Nasze działania w tym zakresie znajdują swe odzwierciedlenie w Gminnych Programach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza i umiejętności często stanowi jedyne źródło informacji na temat niebezpiecznego związku kierowcy z alkoholem.

Program zajęć:

1. Odpowiedzialność kierowcy za życie i zdrowie pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego
2. Konfrontacja: obalanie niektórych mitów związanych z alkoholem
3. Przedstawienie wpływu alkoholu na organizm kierowcy
4. Trzeźwienie – czy ten proces można przyspieszyć?
5. Wypiłem i kieruję pojazdem – co ryzykuję i co mi grozi?
6. Wypadki spowodowane nietrzeźwością kierowców
7. Przeliczanie spożytych ilości alkoholu na promile we krwi (licznik trzeźwości)
8. Kierowca pod wpływem alkoholu – test z użyciem alkogogli
9. Czy umiem powiedzieć nie - asertywna odmowa spożywania alkoholu: praktyczne przykłady zastosowania asertywności w różnych sytuacjach i sposoby radzenia sobie w sytuacjach problemowych

Adresaci zajęć:

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
• Kandydaci uczestniczący w kursie na kierowców,
• Kierowcy, którym zatrzymano prawo jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu,
• Kierowcy zawodowi.

Forma zajęć: Szkolenie prowadzone jest przy pomocy nowoczesnych, multimedialnych technik, gdzie wizualizacja odgrywa bardzo ważną rolę. W zrozumieniu i przyswajaniu treści pomagają profesjonalnie opracowane multimedialne prezentacje, filmiki oraz interaktywne plansze, pozwalające uczestnikom na aktywny udział w szkoleniu.

Posiadamy własne pełne wyposażenie wizualno-dźwiękowe

Czas trwania szkolenia: 2 godz. dydaktyczne (2x45 min)

Prowadzący: Doświadczeni trenerzy w zakresie profilaktyki zdrowotnej, przeciwdziałania uzależnieniom oraz zapobiegania zachowaniom niebezpiecznym, posiadający wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne.

Liczba uczestników: do uzgodnienia

9. Inne zajęcia multimedialne

Multimedialne zajęcia z przedmiotów humanistycznych, prowadzone przez naszą firmę w szkołach
Multimedialne zajęcia okolicznościowe, prowadzone przez naszą firmę w szkołach
Lekcje żywej historii

Referencje